Cov nyiaj txais muas tsev EWM

Mus yuav tus nqi tsev tsev yuav ua tau ib tug sib tw stressful. thaum kawg no, Nws yog uas tau peev ntau tshaj uas koj yuav tau ua. Koj xav tau ib tug neeg xwb tsis to taub txoj kev, tab sis yuav pab tau koj maneuver tshawb ntawm cov kev xaiv tsev nqi tsev. EWM lub chawv nqi tsev lag luam lub HomeServices yuav nyob ntawm koj sab thoob plaws txoj kev tag nrho cov nyiaj txais muas tsev los ntawm lub sijhawm koj pib nrhiav ib lub tsev mus txog rau hnub uas koj twb tau kaw.

Obtaining a preapproval first from HomeServices Lending means that you can shop for a home with the knowledge of how much you can afford. It’s peace of mind for you and an excellent negotiation tool with the seller. A preapproval is based on our preliminary review of credit information only and is not a commitment to lend. We will be able to offer a loan commitment upon verification of application information, satisfying all underwriting requirements and conditions, and providing an acceptable property, appraisal, and title report. Not available on nonconforming products or for certain FHA transactions.

HomeServices Lending’s product options mean they provide a wide array of loan packages to help meet your individual needs, from providing home loans for entry-level townhomes to multimillion dollar estates.

355 Alhambra Circle, Suite 950
Coral Gables, Florida 33134-5058
(305) 960-2778 Telephone
(866) 704-9028 Fax